?

Log in

No account? Create an account

Entries by category: музыка

Թող բացվի առավոտը թարմ, քեզ համար...


***
...քանզի ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ եմ ուզում ես, և ո՛չ ագարակ...