?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Comments

( 10 comments — Leave a comment )
anushanahit
Feb. 25th, 2012 07:12 am (UTC)
Կպատմես իր մասին?Ով է?
parze
Feb. 25th, 2012 07:16 am (UTC)
Կարևոր չի ով է, կարևորը՝ Ես սիրում եմ Մարիամին. Սիրում.
parze
Feb. 25th, 2012 07:18 am (UTC)
Եթե չգիտես, ուզում ես իմանալ, google-ում փնտրի, կբրի իր մասին.
anushanahit
Feb. 25th, 2012 07:41 am (UTC)
Երեկոյան կփնտրեմ:Լավ է ստացվել աշխատանքդ:
parze
Feb. 25th, 2012 07:52 am (UTC)
Շնորհակալություն :)
elen_glendolen
Feb. 25th, 2012 12:35 pm (UTC)
Տեսանյութից պարզ է, թե ինչու)))
parze
Feb. 25th, 2012 07:45 pm (UTC)
Եվ ?
Ինչ է պարզ ?
elen_glendolen
Feb. 26th, 2012 10:37 am (UTC)
Պարզ է, թե ինչքան հեշտ է սիրել այսպիսի աղջկա: Она одна на миллион)))
parze
Feb. 26th, 2012 11:10 am (UTC)
Չէի ասի, թե հեշտ է.
Դժվար է սիրել այսպիսի աղջկա. Մարիամը «հեշտ» աղջիկ չի, ես իրեն լավ եմ ճանաչում.
Բայց սերը հենց դա է. Մեկ էլ զգում ես, որ սիրում ես...
elen_glendolen
Feb. 27th, 2012 07:06 am (UTC)
Հուսով եմ սերդ փոխադարձ է!))
( 10 comments — Leave a comment )