?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Ես և Ֆանտոմազը...




Լավա անում Ֆանտոմազը...
Այ տենց...
էն գլխից դրա մուտքը Սրբավայրեր պետքա արգելափակեին, որ դիվիդենտներ չհավաքեր ու էտ ապորայով կարողանար իրա լրտեսական գործունեությունը իրականացներ հօգուտ .... "Հայի աչքեր"


Comments

( 2 comments — Leave a comment )
(Deleted comment)
(Deleted comment)
parze
Jul. 20th, 2011 08:18 am (UTC)
Лицо Фантомаза не знакома ?

(Deleted comment)
parze
Jul. 20th, 2011 09:15 am (UTC)
:)))
( 2 comments — Leave a comment )