?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Comments

( 4 comments — Leave a comment )
arman666
Jul. 19th, 2011 08:14 pm (UTC)
У тэбэ совэст ест?
Դաժան էր:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
parze
Jul. 19th, 2011 08:20 pm (UTC)
Re: У тэбэ совэст ест?
Որ մոմենտը ? ;))
arman666
Jul. 19th, 2011 08:39 pm (UTC)
Re: У тэбэ совэст ест?
Հատկապես Արմենչիկի հայացքը դզեց:)))))))))))
parze
Jul. 19th, 2011 08:43 pm (UTC)
Re: У тэбэ совэст ест?
Գրավիչ էր չէ ? :))

Ինձ էլ Ջորջի ու Ֆանտոմազի մոմենտնա դզում, ու մեկ էլ էն մարդկանց, ում նկարները չի դրված հլը :)))
( 4 comments — Leave a comment )