?

Log in

Previous Entry | Next Entry

Ներսես Շնորհալի


ԺԲ

Կամեցող Բարեաց, Տէ'ր
կամարար,
Մի' թողուր զիս ի կամս
անձին իմոյ գնալ,
Այլ առաջնորդեա' ինձ
Լինիլ միշտ ըստ կամաց
Քոց բարեսիրաց.
Եւ ողորմեա' Քո արարածոց
Եւ ինձ` բազմամեղիս:

Ս. Ներսես Շնորհալի
Իւրաքանչիւրոց անձանց հաւատացելոց ի Քրիստոս

Comments

( 6 comments — Leave a comment )
anushanahit
Dec. 5th, 2010 06:42 am (UTC)
Եւ ողորմեա' Քո արարածոց Եւ ինձ` բազմամեղիս:
Ore es xndrankov el ksksem ))))))
parze
Dec. 5th, 2010 06:48 am (UTC)
Re: Եւ ողորմեա' Քո արարածոց Եւ ինձ` բազմամեղիս:
:)
Es el. :)
(Deleted comment)
parze
Dec. 5th, 2010 10:54 am (UTC)
Գիտես, որ նոր էի բլոգեր դարձել, շարք էի սկսել, ահա, http://parze.livejournal.com/tag/%D4%B1%D5%B2%D5%B8%D5%A9%D6%84

հիմա կշարունակեմ, քո քրածին էլ կհասնեմն... կհասնենք... :)
(Deleted comment)
parze
Dec. 5th, 2010 10:50 am (UTC)
Ամէն.
arvest2010
Dec. 5th, 2010 11:58 am (UTC)
Բացեցի, ուզեմ- չուզեմ կարդացի, ստացվեց՝ ես էլ աղոթք ասացի: Դու տվեցիր, ես ստացա... :)
«Եթե մեկից որևէ բան ես ստանում, հիշիր սովորական աղոթքի մեջ» Եզնիկ Կողբացի
Շնորհակալություն...
Ընկերացիր http://vasn-tearn.livejournal.com/profile - ի հետ:
parze
Dec. 5th, 2010 12:16 pm (UTC)
Մենք ընկերներ ենք :)

Ուրախ եմ :)
( 6 comments — Leave a comment )