?

Log in

Previous Entry | Next Entry

Comments

parze
Feb. 25th, 2012 07:18 am (UTC)
Եթե չգիտես, ուզում ես իմանալ, google-ում փնտրի, կբրի իր մասին.
anushanahit
Feb. 25th, 2012 07:41 am (UTC)
Երեկոյան կփնտրեմ:Լավ է ստացվել աշխատանքդ:
parze
Feb. 25th, 2012 07:52 am (UTC)
Շնորհակալություն :)